VARSITY er den første studien som direkte sammenligner to biologiske legemidler ved ulcerøs kolitt1

Vedolizumab (Entyvio) ga signifikant høyere klinisk remisjon og slimhinnetilheling for pasienter med ulcerøs kolitt sammenlignet med adalimumab (Humira) 

 

Bakgrunn

På tross av et økende antall nye behandlingsmuligheter innenfor ulcerøs kolitt, er det før VARSITY-studien ikke gjort noen direkte sammenligninger mellom biologiske legemidler i denne pasientgruppen.

 

Metode

Varsity var en dobbelt-blindet, dobbelt-dummy, multi-senter aktiv-kontrollert studie for pasienter med moderat til alvorlig UC med manglende respons på tidligere behandling. Maksimum 25 % av pasientene kunne ha vært eksponert for TNFα-hemmer.

Randomiseringen var 1:1 mellom aktiv intravenøs vedolizumab (VDZ) 300 mg/subkutan placebo eller intravenøs placebo/aktiv adalimumab (ADA) subkutant (160/80/40 mg). Doseringen av aktivt legemiddel fulgte standard godkjent regime for induksjon og vedlikehold. Dosejustering var ikke tillatt i noen av gruppene.

 

Resultater

769 pasienter ble randomiserte til VDZ (n=383) eller ADA (n=386). Ved uke 52 viste VDZ (31,3 %) signifikant høyere klinisk remisjon enn ADA (22,5 %). Andel pasienter som oppnådde slimhinnetilheling* var signifikant høyere i VDZ-gruppen (39,7 %) sammenlignet med ADA-gruppen (27,7 %) (p<0,001). Det var en numerisk, men ikke signifikant forskjell i kortikosteroidfri remisjon i favør av ADA.

* Slimhinnetilheling: Mayo endoskopisk enkeltskår ≤1

Det ble rapportert om uønskede medisinske hendelser hos 62,7 % av VDZ-pasientene og 69,2 % av ADA-pasientene. Eksponeringsjustert rate for infeksjoner var 23,4 % for VDZ og 34,6 % for ADA per 100 pasientår. For alvorlige infeksjoner var raten 1,6 % for VDZ og 2,2 % for ADA per 100 pasientår.

 

 

 

Klinisk respons ble definert som en reduksjon i partial Mayo-skår med ≥2 poeng og ≥25 % fra baseline og en reduksjon i rektal bløding sub-skår med ≥1 poeng eller en absolutt rektal bløding sub-skår ≤1 poeng.
Figur modifisert av Takeda

 

  • Pasienter behandlet med vedolizumab og adalimumab viser like rask respons ved uke 2, 4 og 6.
  • Ved uke 14 er det signifikant flere som oppnår klinisk respons av pasientene behandlet med vedolizumab sammenlignet med pasientene som er behandlet med adalimumab. (67,1 % vs 45,9 %, 95 % CI, 14,4–28,0). En signifikant forskjell mellom gruppene ble opprettholdt frem til uke 52.

 

REFERANSER

1. Sands BE, Peyrin-Biroulet L, Lofthus EV et al. Vedolizumab versus Adalimumab for Moderate-to-severe Ulcerative Colitis. N Engl J Med 2019; 381:1215-1226.